Japan white wine & sake

Japan white wine & Sake

Ninki Ichi, Honshu

Sparkling Sake
0,3 l
€ 42,00
Yuzushu (Yuzu Sake)
0,7 l
€ 72,00
Sparkling Sake
0,3 l
€ 42,00

Currently at Hangar-7

Currently at Hangar-7

Upcoming Guest Chefs 2019

Guest Chefs at Restaurant Ikarus

[Translate to English:]

World of Hangar-7 Vouchers

Welcome to the World of Hangar-7 Vouchers!

[Translate to English:]

The Ikarus Team

August 2019

[Translate to English:]

Current Menus

Outstanding quality

[Translate to English:]

Shop & Vouchers